Greek Content in the Work of Hryhorii Skovoroda: Intertextual Dimensions or Artistic Bilingualism of the Author?

Authors

  • Oksana Snigovska

DOI:

https://doi.org/10.18523/kmhj270835.2022-9.83-104

Keywords:

Greek language, Hellenization of Christianity, intertextuality, polylingualism, polycodeness

Abstract

The purpose of the article is to raise a question on reasons for the availability of Greek content in the work of the great Ukrainian thinker Hryhorii Skovoroda and on the functions of bi-/ multilingualism of his texts. The relevance of the study is based on the contradiction between the objective need to reveal the phenomenon of artistic bilingualism and the features of his polycode text caused by verbal and cogitative activity of his creative bilingual personality. The author of the article concludes that the emergence of texts of bi-/polylingual personalities is preceded by a change in their worldview and the formation of a new culture and language space. Thus, the implementation of the linguistic and worldview approaches of Hryhorii Skovoroda is based on the old Ukrainian literary and written tradition of the late 16th–18th centuries, guarded within the walls of the Kyiv-Mohyla Academy. Exploring the artistic models of the writer’s world, the researcher focuses on the definition of intertextual connections, in particular on the fact of intertextuality. In the article the phenomenon of bilingualism is discussed contextually and correlates with the problem of intercultural contacts and influences.

References

“Antichnaia filosofiia [Ancient philosophy].” In Antichanaia filosofiia: entsyklopedicheskii slovar [Ancient Philosophy: Encyclopedic Dictionary], edited by P. Gaidenko. Moscow: Progress-Traditsiia, 2008.

Bakhtin, Mykhail. Voprosy literatury i estetiki [Questions of Literature and Aesthetics]. Moscow: Prosveshchenie, 1975.

Bart, Roland. Izbrannyye raboty. Semiotika. Poetika [Selected Works. Semiotics. Poetics], editing and introduction by G. K. Kosikova. Moscow: Progress, 1989.

Bazhenova, E. A. “Intertekstualnost [Intertextuality].” In Stilisticheskii entsyklopedicheskii slovar russkogo yazyka [Stylistic Encyclopedic Dictionary of the Russian Language], edited by M. N. Kozhina. Moscow: Flinta, Nauka, 2003.

Chyzhevskyi, Dmytro. Filosofiia Hryhoriia Skovorody [Philosophy of Hryhorii Skovoroda]. Kharkiv: Prapor, 2004.

Chyzhevskyi, Dmytro. Istoriia ukrainskoi literatury. Vid pochatkiv doby do realizmu [History of Ukrainian Literature. From the Beginning of the Age to Realism], 2nd ed. Ternopil: Femina, 1994.

Dilthey, Wilhelm. “Vvedenie v nauki o dukhe. Opyt polaganiia osnov dlia izucheniia obshchestva i istorii [Introduction to the Sciences of the Spirit. The Experience of Laying the Foundations for the Study of Society and History].” In Sobranie sochinenii [Collected Works], vol. 1. Moscow: DIK, 2000.

Fateeva, Nataliia. “Tipologiia intertekstualnykh elementov i sviazei v khudozhestvennoi rechi [Typology of Intertextual Elements and Connections in Artistic Speech].” Izvestiia RAN. Seriia literatura i yazyk [Bulletin of the RAS. A series of literature and language], vol. 57, no. 5 (1998): 25–38.

Gachev, Georgii. Natsionalnye obrazy mira [National Images of the World]. Moscow: Soviet writer, 1988.

Girutskii, A. A. Belorussko-russkii khudozhestvennyi bilingvizm: tipologiia i istoriia, yazykovye protsessy [Belarusian-Russian Artistic Bilingualism: Typology and History, Linguistic Processes]. Minsk: Universitetskoe, 1990.

Hnatyuk, Lidiia. “Mova Hryhoriia Skovorody: khaos chy systema? [The Language of Hryhorii Skovoroda: Chaos or System?].” Kultura Slova [Culture of the Word] 64 (2004): 3–9.

Hnatiuk, Lidiia. Movnyi fenomen Hryhoriia Skovorody v konteksti staroukrainskoi knyzhnoi tradytsii [The Linguistic Phenomenon of Hryhorii Skovoroda in the Context of the Old Ukrainian Book Tradition]. Kyiv: Publishing and Printing Center “Kyiv University,” 2010.

Karivets, Ihor. “Metafilosofiia Hryhoriia Skovorody [Metaphilosophy of Hryhorii Skovoroda].” Humanitarni vizii [Humanitarian vision] 2.1 (2016): 87–90.

Karunyk, Kateryna. “Mova H. Skovorody v otsintsi Yu. Shevelova: krystalizatsiia pohlyadiv [The Language of H. Skovoroda in the Assessment of Y. Shevelov: Crystallization of Views].” Slovianskyi zbirnyk [Slavic collection] 17 (2013): 119–35.

Kharchenko, Larysa. “Mistse i rol antychnoi kultury u tvorchosti Hryhoriia Skovorody [The Place and Role of Ancient Culture in the Works of Hryhorii Skovoroda].” Pereiaslavski Skovorodynivski studii [Pereiaslav Skovoroda Studies]1 (2011): 239–43.

Khyzhnyak, Zoia and Valerii Mankivsky. Istoriia Kyievo-Mohylianskoi akademii [History of Kyiv-Mohyla Academy]. Kyiv: “KM Academy,” 2003.

“Lysty do M. Kovalynskoho [Letters to M. Kovalynskyi].” In Hryhorii Skovoroda, Zibrannia tvoriv u 2-kh t. [Collected Works in 2 vol.], vol. 2, 218–88. Kyiv: Naukova dumka, 1973.

Marchenko, O. V. “O perevodakh Hryhoriia Skovorody iz Tsitserona i Plutarkha [On Translations of Hryhorii Skovoroda’s from Cicero and Plutarch].” Vestnik RGGU. Seriia “Filosofiia. Sotsiologiia. Iskusstvovedenie” [RSUH Bulletin. Series Philosophy. Social Studies. Art Studies] 3 (2019): 199–204.

Mazokha, Halyna. “Intertekstualni vymiry epistoliariiu Hryhoriia Skovorody ta Vasylia Barky [Intertextual Dimensions of the Epistolary of Hryhorii Skovoroda and Vasyl Barka].” Pereiaslavski skovorodynivski studii [Pereiaslav Skovoroda Studies] 1 (2011): 44–50.

Mikhailov, Petr. “Kontseptsiia ellinizatsii khristianstva v istorii teologii [A Conception of Hellenisation of Christianity in the History of Theology].” Vestnik PSTGU. Ser. I: Bogoslovie. Filosofiia. Religiovedenie [OSTHU Bulletin. Series Theology. Philosophy. Religion Studies] 71 (2017): 50–66.

Moshynska, Olena. “Poliloh movlennievykh praktyk v filosofsko skovorodynivskyi spadshchyni [Polylogue of Speech Practices in the Skovoroda’s Philosophical Heritage].” In Problema liudyny u filosofii: materialy XXVII kharkivskykh mizhnarodnykh skovorodynivskykh chytan [The Problem of Man in Philosophy: Materials of the 27th Kharkiv International Skovoroda Readings], 272–79. Kharkiv: Maidan, 2019.

Ratzinger, Joseph (Benedict XVI). Vera – Istina – Tolerantnost. Khristianstvo i mirovye religii [Faith – Truth – Tolerance. Christianity and the World Religions]. Moscow: Bibleisko-bogoslovskii institut sviatogo apostola Andreia, 2007.

Reshetylov, Kyrylov, and T.S. Reshetnyk. “Movni novatsii Hryhoriia Skovorody [Language Innovations of Hryhorii Skovoroda].” In Wyksztalcenie i nauka bez granic – 2017: мateriały XIII Międzynarodowej naukowо-praktycznej konferencji [Experience and science without borders–2017: Materials of the 13th International scientific-practical conference], vol. 10, 47–49. Przemyśl, 2017.

Sherekh, Yurii. Porohy i zaporizhzhia [The Thresholds and Zaporizhzhia]. Kharkiv: Folio, 2012.

Shevchenko-Savchynskа, Liudmyla. “Ukraino-latynskyi bilinhvizm ta mira yoho vyiavu u latynomovnykh tvorakh H. Skovorody [Ukrainian-Latin Bilingualism and the Degree of its Manifestation in the Latin Works of H. Skovoroda].” Pereiaslavski Skovorodynivski studii [Pereiaslav Skovoroda Studies] 1 (2011): 161–68.

Shevchuk, Tetiana. “Paradyhma mifopoetychnykh obraziv u khudozhnomu dyskursi Hryhoriia Skovorody [Paradigm of Mythopoetic Images in the Artistic Discourse of Hryhorii Skovoroda].” Naukovyi visnyk Izmailskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu. Seriia Filolohichni nauky [Bulletin of the Izmail State University. Philological Sciences Series] 41 (2019): 145–54.

Shevelov, Yurii. “Poperedni zauvahy do vyvchennia movy ta styliu Skovorody [Preliminary Remarks on the Study of Skovoroda’s Language and Style].” In Zapysky naukovoho tovarystva imeni Shevchenka [Notes of the Shevchenko Scientific Society. Proceedings of the Philological Section] ССХXХІX (2000): 177–211.

Shevelov, Yurii. “Ukrainske movne barokko: vid H. S. Skovorody do T. H. Shevchenka [Ukrainian Language Baroque: from H. S. Skovoroda to T. H. Shevchenko].” In Odesskii universitet [Odesa University] 14 (1992): 2.

Skovoroda, Hryhorii Zibrannia tvoriv u 2-kh t. [Collected Works in 2 vol.], vol. II. Kyiv: Naukova dumka, 1973.

Sofronova, L. A. “Kulturno-yazykovoi aspekt sochinenii H. Skovorody [Cultural and Linguistic Aspect of the Works of H. Skovoroda].” In Vstrecha etnicheskikh kultur v zerkale yazyka [Meetings of Ethnic Cultures in the Mirror of Language], 216. Moscow: Nauka, 2002.

Soletskyi, Oleksandr. “Pomizh kontekstiv: semiotychni modyfikatsii Hryhoriia Skovorody [Amid the Contexts: Semiotic Modifications of Hryhorii Skovoroda].” Pivdennyi arkhiv. Filolohichni nauky [Southern Archive. Philological sciences] 66 (2017): 59–62.

Tkhorik, Vladimir. “Filosofiia Hryhoriia Skovorody. Lingvodidakticheskii aspekt [Grigoriy Skovoroda’s Philosophy (Linguo-Didactic Aspect)].” Fililogicheskie nauki [Philological sciences] 3 (2021): 383–85.

Ushkalov, Leonid. Hryhorii Skovoroda: seminarii [Hryhorii Skovoroda: Seminary]. Kharkiv: Maidan, 2004.

Valuitseva, Irina, and Gerogii Khukhuni. “Literaturnyi bilingvizm: za i protiv [Literary Bilingualism: Pro and Contra].” In Vestnik RUDN. Seriia Voprosy obrazovaniia: yazyk i spetsialnost [PFUR Bulletin. Seriea: Educational Issues. Languages and Specialties] 5 (2015): 298–303.

Yarotskyi, Petro. “Inkulturatsiia khrystyianstva v bahatomanitti kultur svitu [Inculturation of Christianity in the Variety of Cultures of the World].” In Ukrainske Relihiieznavstvo [Ukrainian Religious Studies] 56 (2010): 104–17.

Jaeger, Werner. Rannee khristianstvo i grecheskaia paideia [Early Christianity and Greek Paideia]. Moscow: Greko-latinskii kabinet Yu. A. Shichalina, 2014.

Zubrytska, Maryna. Antolohiia svitovoi literaturno-krytychnoi dumky XX st. [Anthology of World Literary-Critical Thought of the 20th Century]. Lviv: Litopys, 2001.

Downloads

Published

2022-12-29