Hryhorii Skovoroda’s Socratic Dialogue in the Context of Modern Philosophy

Authors

  • Anatolii Yermolenko

DOI:

https://doi.org/10.18523/kmhj270827.2022-9.2-18

Keywords:

mind habitus, Socratic dialogue, elentics, maieutics of wandering, practical philosophy, communication

Abstract

This article explores the creative work of Hryhorii Savych Skovoroda from the standpoint of the leading trends in contemporary philosophic thought: a communicative turn in philosophy, neo-Socratic dialogue, and ethics of discourse. Skovoroda’s philosophy is interpreted not only in line with the ‘know yourself’ principle as a method of cognition, but, first of all, within the Socratic dialogue dimension when the methods of maieutics and elentics are used for joint searching for truth and solving moral problems. Skovoroda did not reduce philosophy to life, but he raised life to philosophy; philosophy itself was his life and in the first place, it was the practical philosophy of dialogue. Socratic dialogue appears in the practices of communication with people, in particular in the wandering habitus of the thinker. Wandering is an important element of his philosophy, his life, and his habitus. The wandering nature of Skovoroda’s habitus takes his dialogues beyond epistemology bringing the dialogue into a practical, or rather moral and practical plane. As an educator, Skovoroda draws on the Ukrainian culture habitus and practices and transcends this habitus and thus elevating it to the habitus of reason. This paper asserts the idea of the need and necessity to develop and to practice the neo-Skovoroda’s dialogue as a component of the global trend of dialogic civilization development.

References

Bahalii, Dmytro. Ukrainskyi mandrovanyi filosof Hryhorii Skovoroda [Ukrainian Travelling Philosopher Hryhorii Skovoroda]. Kyiv: Obrii, 1992.

Bartolini, Maria. Piznai samoho sebe. Neoplatonichni dzherela v tvorchosti Skovorody [Know Thyself. Neoplatonic Sources in Skovoroda’s Works]. Kyiv: Akademperiodyka, 2017.

Bevzenko, L. Styli zhyzni perehodnogo obshchestva [Lifestyles of Transitional Society]. Kyiv: Institut soziologii NAN Ukrainy, 2008.

Bordieu, Pierre. Zur Soziologie der symbolischen Formen. Frankfurt am Main: Suhrkamp,1974.

Bornscheuer, Lothar. Topik. Zur Struktur der gesellschaftlichen Einbildungskraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976.

Chyzhevskyi, Dmytro. “Narysy z istorii filosofii na Ukraini [Essays on the History of Philosophy in Ukraine]. In Dmytro Chyzhevskyi, Filosofski tvory: u 4 tomah [Philosophical Works in 4 Volumes]. Vol. 1. Kyiv: Smoloskyp, 2005.

Elias, Norbert. Prozes Zyvilizazii. Soziohenetychni i Psyhohenetychni Doslidzhennia [Process of Civilization. Socio-Genetic and Psycho-Genetic Research]. Kyiv: Alternatyvy, 2003.

Erdmann, Elisabeth von. Unähnliche Ähnlichkeit: die Onto-Poetik des ukrainischen Philosophen Hryhorij Skovoroda (1722–1794). Köln: Böhlau, 2005.

Gronke, Horst. Sokratychnyi dialog. Dyskursyvna etyka yak suspilna etyka vidpovidalnosti i ii dialogichna praktyka [Socrates Dialogues. Discourse Ethics as Social Ethics of Responsibility and its Dialogical Practice]. Kyiv: Etna, 2006.

Habermas, Jürgen. Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988.

Habermas, Jürgen. Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976.

Habermas, Jürgen. Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2005.

Handzel, Michael. Teoria piznannia samoho sebe Hryhoriia Savycha Skovorody [Theory of Knowing Oneself of Hryhorii Savych Skovoroda]. Kyiv: Akademperiodyka, 2020.

Ivanio, I. Hryhorii Skovoroda. Kyiv: Naukova dumka, 1983.

Kovalynskii, Myhailo. “Zhyzn Hryhoryia Skovorody.” In Hryhorii Skovoroda, Povna akademichna zbirka tvoriv. Kharkiv: Vydavez Savchuk O. O., 2016.

Kristeva Julia. Polilog. Kyiv: Yunivers, 2005.

Nichyk, Valeria. Vid Vyshenskoho do Skovorody [From Vyshenskyi to Skovoroda]. Kyiv: Naukova dumka, 1972.

Panofsky, Ervin. Gothik аrchitecture and scholastism. Latrobe, Pennsylvania: Archabbey Press, 1951.

Popovych, Myroslav. “‘Prostota istyny’ u Skovorody.” Filosofska dumka 5 (1972): 55-66.

Popovych, Myroslav. Skovoroda: filosofia svobody [Skovoroda: Philosophy of Freedom]. Maisterna Bilezkyh, 2007.

Schleiermacher, Friedrich. Monologen. Hamburg: Meiner, 1978.

Shynkaruk, V. “Velykyi selianskyi prosvitytel [Great Peasant Educator].” Filosofska dumka 5 (1972): 24–34.

Skovoroda, Hryhorii. “Filologichni vypysky [Philological Notes].” In Hryhorii Skovoroda, Povna akademichna zbirka tvoriv [Complete Academic Collection of Works]. Kharkiv: Vydavez Savchuk O. O., 2016.

Skovoroda, Hryhorii. “Holova i tulub [Head and Body].” In Hryhorii Skovoroda, Povna akademichna zbirka tvoriv [Complete Academic Collection of Works]. Kharkiv: Vydavez Savchuk O. O., 2016.

Skovoroda, Hryhorii. “Razgovor, nazyvaemyi alfavit, ili bukvar mira [A Conversation Called the Alphabet or the Book of the World].” In Hryhorii Skovoroda, Povna akademichna zbirka tvoriv [Complete Academic Collection of Works]. Kharkiv: Vydavez Savchuk O. O., 2016.

Skovoroda, Hryhorii. “Razgovor Piati putnikov o istinnom shchastii v zhysni [Conversation of Five Travellers about True Happiness in Life].” In Hryhorii Skovoroda, Povna akademichna zbirka tvoriv [Complete Academic Collection of Works]. Kharkiv: Vydavez Savchuk O. O., 2016.

Tabacnikov, I. Skovoroda i Sokrat [Skovoroda and Socrates]. Kyiv: Naukova dumka, 1972.

Ushkalov, Leonid. Lovytva nevlovnoho ptaha: zhyttia Hryhoria Skovorody [Catching an Elusive Bird: Hruhorii Skovoroda’s Life]. Kyiv: Duh i Litera, 2017.

Yonas, Hans. Pryntsyp vidpovidalnosti u poschukakh etyky dlia tekhnolohichnoi tsyvilizatsii [The Imperative of Responsibility: In Search of Ethics for the Technological Age]. Kyiv: Libra, 2001.

Downloads

Published

2022-12-29