DOI: https://doi.org/10.18523/kmhj51047.2015-2.175-177

Being Open to the World (The Word that Chooses You: Festschrift in Honor of Volodymyr Morenets on his 60th Anniversary [Slovo, iake tebe obyraie: Zbirnyk a poshanu profesora Volodymyra Morentsia. Do 60-richchia vid dnia narodzhennia], ed. V. Panchnko)

Taras Pastukh

Full Text:

PDFKyiv-Mohyla Humanities Journal
ISSN 2313-4895
National University of Kyiv-Mohyla Academy
2 Skovoroda St., Kyiv 04655, Ukraine