Oleksandr Lototskyi and Ukrainian Autocephaly

Authors

  • Petro Zakharchenko
  • Ivanna Matseliukh

DOI:

https://doi.org/10.18523/kmhj189059.2019-6.149-160

Keywords:

autocephaly, Oleksandr Lototskyi, Orthodoxy, Ukraine, Ukrainian revolution, law, history

Abstract

This article analyses the ideas and works of Oleksandr Lototskyi in connection with the autocephaly of the Ukrainian Orthodox Church. Lototskyi was a prominent scholar and politician during the Ukrainian revolution of 1917–1919. The chronology of Lototskyi’s beliefs as they developed, ranging from the support of the autonomy of the Church to
the idea of autocephaly is reviewed in detail against the background of historical events. Lototskyi’s representations on behalf of the state at the All-Ukrainian Orthodox Church Sobor in November 1918 in support of Church independence showcased his convictions. The idea was incorporated by the Directory of the UNR into the Law “On the Highest
Church Government of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church.” The article shows that the paradigm of autocephaly, as envisioned by Lototskyi and exemplified through his actions whilst Minister of Confessions, became the cornerstone of modern Ukrainian philosophy in favor of religious independence.

References

Doroshenko, Dmytro. “Lytsar pratsi i oboviazku [A Knight of Labor and Duty].” In Lytsar pratsi i oboviazku: Zbirnyk, prysviachenyi pamiati profesora Oleksandra Lototskoho-Bilousenka, 17–23. Toronto; New York: Yevshan-zillia, 1983.

Doroshenko, Dmytro. Istoriia Ukrainy, 1917–1923 rr. [A History of Ukraine, 1917–1923]. Vol. 2. Uzhorod, 1930.

Hyrych, Ihor. “Oleksandr Lototskyi i Mykhailo Hrushevskyi. Do istorii spivpratsi na hromadskii nyvi [Oleksandr Lototskyi and Mykhailo Hrushevskyi: On the History of Cooperation in the Public Field].” Arkhivy Ukrainy 5–6 (2016): 20–34.

Ivantsova, Oksana, ed. Hetman P. Skoropadskyi. Ukraina na perelomie. 1918 god: sbornik dokumentov [Hetman P. Skoropadsky. Ukraine on the Brink. 1918: A Collection of Documents]. Moscow: Politicheskaia entsyklopediia, 2014.

Knavarivskyi, Bohdan. Orhanizatsiia upravlinnia tserkovnymy spravamy v uriadi P. Skoropadskoho [The Organization of Church Affairs Administration in the Government of P. Skoropadskyi]. Lviv: Ukraina, 2004.

Korovytskyi, Ivan. “Oleksandr Lototskyi u Varshavi [Oleksandr Lototskyi in Warsaw].” In Lytsar pratsi i oboviazku: Zbirnyk, prysviachenyi pamiati profesora Oleksandra Lototskoho-Bilousenka, 74–84. Toronto; New York: Yevshan-zillia, 1983.

Lototskyi, Oleksandr. “Tserkovna sprava na Ukraini [Church Affairs in Ukraine].” Literaturno-naukovyi visnyk 22.5 (1923): 61–70.

Lototskyi, Oleksandr. “Znevazhena sprava [A Disgraced Matter].” Tryzub 12 (1927): 6–11.

Lototskyi, Oleksandr. Skhid i Zakhid u kreslenni ukrainskoi kultury [East and West in the Drafting of Ukrainian Culture]. Lviv, 1939.

Lototskyi, Oleksandr. Storinky mynuloho [Pages of the Past]. Vol. 1. Warsaw: Drukarnia OO Vasylian u Zhovkvi, 1933.

Lototskyi, Oleksandr. Ukrainski dzherela tserkovnoho prava [Ukrainian Sources of Ecclesiastical Law]. Warsaw: Pratsi ukrainskoho naukovoho instytutu, 1935.

Lototskyi, Oleksandr. V Tsarhorodi [In Constantinople]. Warsaw: Naukove vydavnytstvo im. Shevchenka, 1939.

Martyrolohiia Ukrainskykh tserkov: dokumenty, materialy, khrystyianskyi samvydav Ukrainy [The Martyrology of Ukrainian Churches: Documents, Materials, Christian Self-Publishing in Ukraine]. Vol. 1. Toronto; Baltimore: Smoloskyp, 1987.

Polonska-Vasylenko, Natalia. Istorychni pidvalyny UAPTs [Historical Foundations of the UAОC]. Munich: B. v., 1964.

Prelovska, Iryna. Dzherela z istorii UAPTs (1921–1930) — UPTs (1930–1939) [Sources on the History of the UAOC (1921–1930) — UОC (1930–1939)]. Kyiv: Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho, 2013.

Shvydkyi, Vasyl. Oleksandr Lototskyi: uchenyi, hromadskyi diiach, polityk (1890–1930-ti rr.) [Oleksandr Lototskyi: Scholar, Public Figure, Politician (1890s-1930s)]. Kyiv: Instytut istorii NAN Ukrainy, 2002.

Shyp, Nadiia. Tserkovno-pravoslavnyi rukh v Ukraini (poch. XX st.) [The Church Orthodox Movement in Ukraine (Beginning of the 20th Century)]. Kyiv: Instytut istorii NAN Ukrainy, 1995.

Skoropadskyi, Pavlo. Spohady (kinets 1917 — hruden 1918) [Memoirs (End of 1917 — December 1918)]. Kyiv: Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho, 1995.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh organiv derzhavnoi vlady i upravlinnia Ukrainy. Ministerstvo ispovidan Ukrainskoi Derzhavy [Central State Archive of Higher Government Authorities of Ukraine. Ministry of Confessions of the Ukrainian State]. F. 1071, desc. 1, no. 103, pp. 1–1 back.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh organiv derzhavnoi vlady i upravlinnia Ukrainy. Ministerstvo ispovidan Ukrainskoi Derzhavy [Central State Archive of Higher Government Authorities of Ukraine. Ministry of Confessions of the Ukrainian State]. F. 1071, desc. 1, no. 220, p. 38.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh organiv derzhavnoi vlady i upravlinnia Ukrainy. Ministerstvo ispovidan Ukrainskoi Derzhavy [Central State Archive of Higher Government Authorities of Ukraine. Ministry of Confessions of the Ukrainian State]. F. 1071, desc. 1, no. 68, p. 4.

Ukrainska Tsentralna Rada: dokumenty i materialy [The Ukrainian Central Rada: Documents and Materials]. Vol. 1. Kyiv: Naukova dumka, 1996.

Ulianovsky, Vasyl. Tserkva v Ukrainskii Derzhavi 1917–1920 rr. (Doba Hetmanatu Pavla Skoropadskoho) [The Church in the Ukrainian State 1917–1920: Era of the Hetmanate of Pavlo Skoropadskyi]. Kyiv: Lybid, 1997.

Vlasovsky, Ivan. “Oleksandr Lototskyi yak tserkovnyi diiach [Oleksandr Lototskyi as a Church Figure].” In Lytsar pratsi i oboviazku: Zbirnyk, prysviachenyi pamiati profesora Oleksandra Lototskoho-Bilousenka, 39–48. Toronto; New York: Yevshan-zillia, 1983.

Vlasovskyi, Ivan. Narys istorii Ukrainskoi Pravoslavnoi Tserkvy [An Essay on the History of the Ukrainian Orthodox Church]. New York: Ukrainska Pravoslavna Tserkva, 1957.

Yevsieieva, Tetiana. “Vyshche tserkovne upravlinnia i ukrainska derzhava 1917–1918 rr: konflikt ‘natsionalizmiv’ u pravoslavnomu poli [The Higher Church Administration and the Ukrainian State of 1917–1918: The Conflict of ‘Nationalisms’ in the Orthodox Field],” 37–82. Accessed March 20, 2019. www. dspace. nbuv. gov. ua/bitstream/handle/123456789/50684/02-Evseeva. pdf?sequence.

“Zakon Dyrektorii UNR ‘Pro vyshchyi uriad Ukrainskoi Avtokefalnoi Pravoslavnoi Sobornoi Tserkvy’ (1 sichnia 1919 r.) [Law of the the Directorate of the UNR ‘On the Highest Church Government of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church’].” Vistnyk derzhavnykh zakoniv dlia vsikh zemel Ukrainskoi Narodnoi Respubliky 1 (1919).

“Zakon pro tymchasovyi derzhavnyi ustrii Ukrainy (kviten 1918) [Law on the Interim Governmental System of Ukraine (April 1918)].” In Khrestomatiia z istorii derzhavy i prava Ukrainy (z naidavnishykh chasiv do kintsa XX stolittia). Vol. 2. Kyiv: In Yure, 2000.

Downloads

Published

2019-12-23