Editorial Team

Editor

  1. Olha Poliukhovych, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine

Copyeditors

  1. Olha Poliukhovych, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine
  2. Alina Synytska