Editorial Team

Editor

Olha Poliukhovych, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine

Copyeditors

Olha Poliukhovych, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine

Alina Synytska