Editorial Team

Editors

  1. Olga Poliukhovych, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine
  2. Alina Synytska

Copyeditors

  1. Olga Poliukhovych, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine
  2. Alina Synytska