Author Details

Ushkalov, Leonid, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

  • No 1 (2014) - Reviews
    Ukraine Cognita (The Sundial. The Pilgrim’s Book [Soniachnyi hodynnyk. Knyha pilihryma] by Volodymyr Panchenko)
    Details  PDF